Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Digitale Snelweg Kennemerland en Stichting Connect4Care


1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn deze voorwaarden welke van toepassing zijn op alle overeenkomsten die met de Stichting worden gesloten.

Gebruikersorganisatie

De rechtspersoon die met de Stichting enigerlei overeenkomst heeft afgesloten of daartoe een aanvraag heeft ingediend.

Netwerkdiensten

Netwerkdiensten zijn de beveiligde digitale netwerkverbindingen van de Stichting alsmede digitale verbindingen met internet. De Netwerkdiensten omvatten verschillende koppelingen met applicaties en services van andere organisaties in de zorg en overheid.

Stichting

Zowel de Stichting Digitale Snelweg Kennemerland als de Stichting Connect4Care, beiden organisaties die netwerk- en communicatiediensten leveren aan organisaties in de zorg.

2. Toepasselijkheid

2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door de Stichting worden gedaan en alle overeenkomsten die door de Stichting worden gesloten.De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Gebruikersorganisatie wordt van de hand gewezen.

2.2.

Indien sprake is van conflicterende bepalingen, prevaleren de bepalingen in deze algemene voorwaarden boven die in andere overeenkomsten tussen de Stichting en de Gebruikersorganisatie.

3. Overeenkomsten

3.1.

Een overeenkomst komt tot stand nadat een offerte van de Stichting die op verzoek van een (toekomstige) Gebruikersorganisatie is uitgebracht, is geaccepteerd. De overeenkomst omschrijft welke diensten worden afgenomen, wat de duur van de overeenkomst en de opzegtermijn is en welke prijzen voor de verschillende diensten van toepassing zijn. De Gebruikersorganisatie dient binnen 10 werkdagen nadat de Stichting gemeld heeft dat de dienst kan worden afgenomen, de af te nemen dienst op goede werking te controleren en de uitkomst van de controle te melden aan de Stichting.

3.2.

Offertes worden geheel vrijblijvend gedaan.

3.3.

Door de Stichting aangegeven (op)leveringsdata zijn richtdata, geen uiterste termijnen.

4. Duur, beëindiging en opschorting

4.1.

De duur en opzegtermijn worden bepaald door de aard van de diensten de investeringen welke met de inrichting van de dienst gemoeid zijn en worden in de aansluitovereenkomst vastgelegd.

4.2.

De Stichting kan in geval dat de Gebruikersorganisatie:

4.2.1. beveiligingsrisico’s veroorzaakt;
4.2.2. spam verzendt;
4.2.3. gehackt is of dreigt te worden;
4.2.4. afgesproken beperkingen in het gebruik niet nakomt;
4.2.5. op andere wijze het goede functioneren van het netwerk in gevaar brengt;
4.2.6. in strijd handelt met wet- of regelgeving;
4.2.7. een betalingsachterstand van meer dan drie maanden heeft;


de dienst met onmiddellijke ingang opschorten of staken, onverminderd de gehoudenheid van de Gebruikersorganisatie tot betaling van hetgeen uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is. In zulke gevallen zal de Stichting onverwijld in overleg treden met de Gebruikersorganisatie. Kosten als gevolg van bovengenoemde incidenten komen voor rekening van de Gebruikersorganisatie, die de Stichting dienaangaande volledig vrijwaart.

5. Dienstverlening en onderhoud

5.1.

De kwaliteit van de dienst vindt plaats volgens de Dienst Niveau Overeenkomst (Service Level Agreement) welke op de website van de Stichting wordt gepubliceerden periodiek wordt aangepast.

5.2.

De Stichting beschikt overeen Service Desk en een service organisatie. De Service Desk kan direct door de Gebruikersorganisatie worden benaderd in geval van storingen of andere complicaties.

5.3.

De Stichting kan voor onderhoud aan Netwerkdiensten of indien ernstige incidenten daartoe noodzaken, diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen zonder enig recht op schadevergoeding zijdens de Gebruikersorganisatie. Dit zal zoveel mogelijk tevoren kenbaar worden gemaakt.

5.4.

Eventuele storingen zullen zo spoedig mogelijk door de Stichting worden onderzocht. De Stichting spant zich er toe in om de storing zo spoedig mogelijk op te lossen.

5.5.

Voor aanpassingen in de afgenomen diensten dient de Gebruikersorganisatie een wijzigingsverzoek in. Voor eenvoudige wijzigingen zal de Stichting binnen 2 weken een offerte opstellen.

5.6.

De Gebruikersorganisatie stelt des nodig in haar gebouwen ‘colocatie’ of eenvoudige ‘rack space’ ter beschikking ten behoeve van apparatuur van de Stichting welke noodzakelijk is voor de levering van de diensten, zulks zonder enige vergoeding. Kosten van verplaatsing zijn voor rekening van de Gebruikersorganisatie.

5.7.

Na beëindiging van de overeenkomst zal de Gebruikersorganisatie direct alle apparatuur welke eigendom is van de Stichting retourneren.

5.8.

De Gebruikersorganisatie zal onmiddellijk toegang verschaffen tot de apparatuur van de Stichting–of apparatuur van de Gebruikersorganisatie of van derden die invloed heeft op de goede werking van de dienst–die in zijn gebouwen is opgesteld en waarop de Stichting servicewerkzaamheden dient te verrichten.

5.9.

Het is de Gebruikersorganisatie niet toegestaan wijzigingen aan apparatuur van de Stichting–of apparatuur van de Gebruikersorganisatie of van derden die invloed heeft op de goede werking van de dienst –aan te brengen, anders dan na goedkeuring van de directie van de Stichting.

5.10.

De Stichting bepaalt zelf hoe en met welke technische hulpmiddelen de dienst geleverd wordt; wijzigingen van de infrastructuur en de diensten worden wel tijdig met de Gebruikersorganisatie besproken. De Stichting houdt rekening met de impact welke de wijzigingen bij de Gebruikersorganisatie hebben.

6. Verplichtingen van de Gebruikersorganisatie

6.1.

De Gebruikersorganisatie mag de van de Stichting afgenomen dienst niet gebruiken voor handelingen in strijd met de wet, in strijd met de overeenkomst of in strijd met deze algemene voorwaarden. De Gebruikersorganisatie vrijwaart de Stichting voor enige schade ter zake.

6.2.

Medewerkers van de Gebruikersorganisatie verlenen kleine diensten op verzoek van de service organisatie van de Stichting, zoals het herstarten van apparatuur en het opnemen van status informatie van apparatuur. Hiertoe benoemt de Gebruikersorganisatie een contactpersoon uit haar eigen organisatie welke gedurende kantooruren beschikbaar is. In uitzonderlijke gevallen wordt per dienst een verdergaande beschikbaarheid gevraagd.

6.3.

De Gebruikersorganisatie stelt om niet ruimte, airco en elektriciteit ter beschikking ten behoeve van de voor de te leveren diensten te gebruiken apparatuur. Deze ruimte wordt goed onderhouden en schoongemaakt.

6.4.

Het is de Gebruikersorganisatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting niet toegestaan door de Stichting geleverde diensten te verhuren of op enigerlei andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

6.5.

De Gebruikersorganisatie staat ervoor in dat aan alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, wordt voldaan.

7. Prijzen

7.1.

De prijzen voor de af te nemen diensten worden per offerte aan de Gebruikersorganisatie kenbaar gemaakt en vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst.

7.2.

De prijzen kunnen door de Stichting tussentijds worden aangepast indien zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen.

8. Facturering en betaling

8.1.

Betalingen dienen binnen één maand na de factuurdatum door de Stichting te zijn ontvangen, zulks zonder enig recht van korting of compensatie. Bij gebreke van tijdige betaling is de Gebruiksorganisatie een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.

8.2.

Wanneer de Gebruikersorganisatie ondanks na een enkele sommatie niet betaalt, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd groot 10% van het te betalen bedrag met een minimum van€ 250,--.

9. Aansprakelijkheid

9.1.

De aansprakelijkheid van de Stichting is beperkt tot uitsluitend directe schade met een maximum van € 25.000,--per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.De Stichting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

9.2.

De Gebruikersorganisatie vrijwaart de Stichting tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de diensten van de Stichting, dan wel door het niet nakomen van de Gebruikersorganisatie van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de Stichting of deze algemene voorwaarden.

9.3.

Reclamaties dienen binnen twee maanden schriftelijk bij de Stichting te zijn ingediend bij gebreke waarvan dit recht vervalt. Rechtsvorderingen verband houdende met aanspraken en klachten van de Gebruikersorganisatie vervallen door verloop van zes maanden na ontvangst door de Stichting van een aanspraak of klacht.

10. Toepasselijk recht

10.1.

De rechtbank Noord-Holland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

10.2.

Op elke overeenkomst tussen de Stichting en de Gebruikersorganisatie is Nederlands recht van toepassing.