Programmaraad

De Programmaraad is een groep van ongeveer 25 zorgorganisaties die samen werken aan optimale zorgcommunicatie in de regio van Connect4Care.

Samenwerken in de hele zorgketen

De Programmaraad kent een brede afspiegeling en bestaat uit ziekenhuizen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg, GGZ-instellingen, spoedposten, huisartsenverenigingen, laboratoria, apotheken en specialistische zorgorganisaties. Samen onderschrijven ze dat zorgcommunicatie en digitale gegevensuitwisseling alleen effectief is als zorgorganisaties met elkaar samenwerken. De raad beoogt doelmatige data-uitwisseling binnen een samenhangende regionale infrastructuur. Daarnaast coördineert de Programmaraad samen met Connect4Care maatregelen om de privacy van patiënten en cliënten te beschermen. De ambities van de aangesloten zorgorganisaties zijn vastgelegd in het convenant Delen van informatie. Bekijk het convenant

Activiteiten en Resultaten

Connect4Care is penvoerder voor de raad en faciliteert samenkomsten, gezamenlijke visievorming en coalities die data-uitwisseling stimuleren. Dit levert een vertrouwd netwerk van zorgorganisaties op dat samen ambitieuze doelen opstelt en daarvoor middelen ter beschikking stelt. Connect4Care voedt de raad met projectmanagement, kennis en actuele ontwikkelingen. Ook geeft Connect4Care advies en stimuleert ze kennisdeling onder de leden. Zij zet daarvoor ook het CoLab in.

4 prioritaire zorgprocessen en benodigde infrastructuur

De Programmaraad komt ten minste 2 keer per jaar bijeen om de programmalijnen, benodigde route (roadmap) en bijbehorende projecten op elkaar af te stemmen. Regelmatig krijgt de Programmaraad hierbij advies van experts- en klankbordgroepen. In het programmaplan is het faciliteren van De Juiste Zorg op de Juiste Plek op het Juiste Moment als hoofdthema benoemd. Daarbij hebben 4 zorgprocessen prioriteit gekregen:

  • Chronische Zorg
  • Kwetsbare Ouderen
  • Spoedzorg
  • Gezondheid & Welzijn

De hiervoor benodigde ICT-innovaties zijn in 4 programmalijnen vervat:

  1. Versneld delen van alle data
  2. Ketenbrede, digitale monitoring
  3. Preventie en zelfmanagement
  4. Zorgcoördinatie en capaciteitsmanagement.

Ook deelnemen?

Deelnemen aan de Programmaraad is mogelijk voor alle zorgorganisaties en aanverwante georganiseerde beroepsgroepen in Noord-Holland Zuid: Kennemerland, Amstelland en Meerlanden.

Wil je als zorgorganisatie ook lid worden van de Programmaraad?
Stuur dan het onderstaande formulier in. We nemen daarna contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.


Spoedpost Zuid-Kennemerland
Stichting Samenwerkende Apotheken Haarlemmermeer
Huisartsenvereniging Haarlemmermeer en omstreken